Frågor till Doula

19/11/2021

Vad är en doula?

En doula är en person som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.
En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hens roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Med en doula minskar:

 • Antalet kejsarsnitt

 • Förlossningens längd

 • Behovet av medicinsk smärtlindring

 • Önskemål om ryggbedövning

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

LÄNK STUDIE: "Continous support for women during childbirth" 2012.

En doula kan aldrig – och ska aldrig – ta över partnerns plats. Partnern är alltid det viktigaste stödet för den födande och doulan är lika mycket ett stöd för partnern som för den som föder!

Vad gör en doula?

Vanligen erbjuder de allra flesta doulor idag en så kallad "Lära känna träff" eller doula intervju, kostnadsfritt. Det är ett möte på ca 30-60 minuter, online eller på cafe, för att både klienten och doulan ska få känna in varandra och prata om praktiska saker innan klienten väljer att anlita doulan för ett doulauppdrag.

Ett doulauppdrag består vanligen av: 

1-2 församtal; då träffar klienten och doulan varandra under graviditeten, det skiljer sig mellan doulor hur församtalen ser ut men oftast går man igenom rädslor, behov, smärtlindring, vanliga rutiner på förlossningsavdelningen, coping-strategier, kroppens fysiologi under födandet, tankar/känslor mfl. Det är helt enkelt möten för att lära känna varandra och förbereder sig inför födseln. 

Doulan går på jour ca 1-2 veckor innan beräknad födsel och är med som stöd under förlossningen. Efter födseln träffas doulan och klienten igen på ett sista eftersamtal, där får klienten möjlighet att prata om tankar/känslor kring födseln som var och uppdraget avslutas. 

Det finns i dag många olika doulor och dem alla erbjuder olika typer av uppdrag och tjänster. Tillexempel en doula som är utbildad gravidmassör kanske erbjuder en massage i sitt doulapaket utöver standard innehållet.

Vanligt idag är även de som kallas "Akut doula" eller "Sista minuten doula" uppdrag. Då är klienten nära inpå beräknad födsel eller tom är på förlossningsavdelningen med värkar, vilket gör att man inte hinner med församtal. Då betalar klienten oftast ett mindre arvode då församtal inte ingår. Besök respektive doulors hemsidor för att se om de erbjuder denna typ av uppdrag. Gör dem det finns oftast ett/flera telefonnummer man kan ringa till.

Flera doulor erbjuder även profylax samtal (förlossningsförberedande samtal), kurser, postpartum stöd (efter bebis är född), amningsstöd, abortstöd, extra stöd vid förlossningsrädsla. 

Detta kan också vara viktigt att ta reda på vad doulan erbjuder. Är ni intresserade av tex postpartum stöd är det en god ide att även kanske välja samma doula för doulauppdrag (om ni vill ha detta) så ni kan skapa en fin och nära relation till varandra. 

Vem får kalla sig doula?

Doula-titeln är inte en skyddad yrkestitel och vem som helst kan egentligen få kalla sig doula idag. 

Har du sökt runt på olika doulor via tex sociala medier känner du säkert igen orden "Certifierad doula via (oganisationens namn)" eller "Utbildad doula via (utbildningens namn)".

Idag finns två doula organisationer i Sverige:

- Odis (Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverig) - https://doula.nu
- Doulaförbundet - https://www.doulaforbundet.se

DONA är ett exempel på internationell doula organisation: https://www.dona.org
Finns flera aktiva doulor i Sverige idag som utbildat sig via tex DONA.

De svenska organisationerna arbetar ideellt för doulor och är dem som utbildar doulor professionellt idag. Det som kan vara intressant för dig som klient är att söka på de olika organisationerna för att se vad deras etiska riktlinjer/koder säger och hur dem skiljer sig åt.

Vad är skillnaden på Diplomerad doula och Certifierad doula?

Odis arbetar för att inspirera doulor till att vidareutbilda sig och öka sin kompetens. Detta sker bland annat genom Odis certifierings program som också finns för att ge en kvalitetssäkring för föräldrar.

Diplomerad doula:
Tagit del av all kurslitterautur, material och samtliga kursdagar. Du kan likna detta vid en "grundutbildning".
Certifierad doula:
Tagit del av mer kurslitteratur, haft minst 3 fulla doulauppdrag (församtal, jour, födsel, eftersamtal) och gjort ett doulaprov.

Vanligtvis tar Diplomerade doulor ett mindre arvode tillskillnad från Certifierade doulor. Kan vara bra att veta om doulans arvode är en viktig punkt för er.

Viktigt att notera är att dessa certifieringar/krav gäller för doulor som gått via Odis godkända utbildningar.

Så, nu vet ni lite mer om vad en doula är, då går vi vidare till vad som kan vara bra att ta reda på innan ni kontaktar olika doulor och vad en doula kan ta upp på en lära känna träff.

Varför vill ni ha en doula?

Det som är viktigt att fundera över innan ni ska välja er doula är, vad är viktigt för er? Vad tror ni en doula kan stötta/hjälpa er med? Varför vill ni ha en doula? Detta kan vara bra att få ord på innan ni träffar olika doulor så att ni även kan ge dem en bild av vad ni är ute efter. 

Försökt punkta upp vad som är viktigt eller avgörande för er.
Exempel: personkemi, doulans arvode/prissättning, kunskaper/utbildningar, antal uppdrag, tilläggstjänster, vilka områden hen är aktiv i? 

Försök få svar på detta eller rangordna punkterna ovan, detta gör det lite enklare att navigera efter vilken typ av doula ni är ute efter.

Vad går doulan igenom på en lära känna träff?

Frågor jag själv ställer till eventuella klienter på en så kallad "Lära känna träff" är:

 • Vet ni vad en doula är?
 • Varför vill du/ni ha en doula med er? Vad tror/vill/önskar ni att jag/doulan ska göra/stötta er med?

Jag går även igenom vem jag är och hur mitt avtal ser ut. Det blir ett ganska informationsriktat samtal för att klienten ska få all väsentlig information. Under samtalets gång får klienten självklart ställa frågor och känna in kemin oss emellan.

Jag ger också alltid en mall på mitt doula avtal för att klienten ska kunna läsa igenom det ifred innan dem tar ett beslut. Vi går självklart även igenom avtalet under träffen.

Lära känna träffar eller doula intervjuer skiljer sig också mellan doulor.

Frågor att ställa till Doula

Här kommer tips på frågor att ställa till er eventuella doula!

Utbildning och erfarenhet

 • Varför arbetar du som doula? Vad var det som gjorde att du utbildade dig till doula?
 • Vilken doulautbildning har du gått och varför valde du just den?
 • Om du är certifierad - varför valde du att bli det?
 • Hur många födslar/uppdrag har du varit med vid?
 • Har du varit med vid komplicerade födslar?
 • Har du gått ytterligare kompetensutbildningar, vilka? Ingår denna kunskap/kurser i ditt doulauppdrag eller kostar det extra?
 • Erbjuder du tilläggstjänster tex gravidfotografering, gravidmassage eller moderkaksinkapsling? Om vi väljer någon av dessa, ingår det eller kostar det extra?
 • Har du erfarenhet/kunskap om amning? Om ja vilken utbildning?

Doulauppdrag och födsel

 • Hur många församtal ingår i ditt doulauppdrag och vad går du igenom då?
 • När påbörjar du din jour? (Vissa påbörjar jour 7-, 10- eller 14 dagar innan beräknad födsel tills bebis är född.
 • Om jag skulle föda innan jourstart, få akut kejsarsnitt eller annat oplanerat - vad händer då? Följer du med ändå - om inte, dras det av på arvodet?
 • Hur länge arbetar du under en förlossning?
 • Har du en eller flera backup doulor? Hur kan vi få träffa dem?
 • Vad händer om jag föder utanför planerat län? Följer du med? Kostar det extra?
 • När lämnar du efter födseln?
 • Ingår eftersamtal?

Praktiska frågor och arvode

 • Vart är du aktiv, i vilka områden? Hur lång tid tar det för dig att komma hem till oss/sjukhuset?
 • Hur lång är din inställelsetid? (Tidslängd från att doulan blir inringd tills att hon är på plats, vid startad födsel).
 • Hur många doulauppdrag brukar du ta dig an samtidigt?
 • Vad är ditt totala arvode för doulauppdrag? Ingår moms? Ingår mil-/reseersättning?
 • Vad erbjuder du för betalsätt? När ska arvodet vara betalt? Erbjuder du avbetalning?
 • Om vi ångrar oss och vill avbryta vårt avtal med dig - hur går det till och har du en avbokningsavgift?
 • Kan vi få en kopia på ditt avtal?
 • Har du företag och är godkänd för f-skatt? Vilken integritetspolicy följer du? Vilka uppgifter delar du vidare och med vem?
 • När vill du ha svar från oss om vi vill gå vidare eller inte?
 • Hur skriver vi avtal?

*Beroende på vilken typ av födsel ni planerar tex om ni vill föda oassisterat hemma (utan barnmorska) är en bra fråga om doula känner sig bekväm att stötta vid en sådan födsel. Detta skiljer sig åt mellan olika doulor.

Frågor att ställa till er själva EFTER lära känna träffen/doula intervjun:

 • Kände du att du kunde vara dig själv med doulan?
 • Hur kändes personkemin - "klickade" ni?
 • Var doulan intresserad av dig och ställde frågor till dig/er?
 • Hur många av era "krav" uppfyllde denna doula? (tex viktigt med ett visst arvode, personkemi, erfarenhet, utbildning, tilläggstjänst mfl).
 • Tog hon sig tid att svara på alla era frågor?
 • Skulle du/ni kunna tänka er ha med denna doula vid er födsel?